Số lượt truy cập (3753802) | Online: (6)
Thời gian:

Thông báo

Điểm thi HP Hạ tầng & các dịch vụ internet CTK33CD - HK1-năm học 2011-2012

Ngày đăng: 16/01/2012 02:33:34 PM
Số lần đọc thông báo: 1063
Người đưa tin: duongnh
File đính kèm: không có

STT MSSV HOLOT TEN LOP DIEM
0001 0715023 VO NGUYEN PHUONG DUNG CTK31CD 1.5
0002 0715104 NGUYEN THI DIEU MAI CTK31CD 1
0003 0715156 NGUYEN VI THU CTK31CD VT
0004 0715187 LE VAN VU CTK31CD 5.5
0005 0815008 TRAN NHAT BINH CTK32CD VT
0006 0815031 DINH KA HIA CTK32CD 1
0007 0815070 TRAN VIET NAM CTK32CD 0.9
0008 0815087 VONG CHU PHU CTK32CD 1
0009 0815104 LE THAO CTK32CD 1
0010 0815147 NGUYEN THAI VIET CTK32CD 2
0011 0915004 VO TUAN ANH CTK33CD 3.3
0012 0915006 NGUYEN XUAN BACH CTK33CD 10.0
0013 0915009 LUONG THANH BINH CTK33CD 7.2
0014 0915022 TRAN DANH DAN CTK33CD VT
0015 0915012 NGUYEN THAI DANH CTK33CD 8.6
0016 0915019 NGUYEN DINH DU CTK33CD 10.0
0017 0915015 HUYNH ANH DUNG CTK33CD 8
0018 0915027 CAO VAN DUONG CTK33CD 9
0019 0915021 LE MINH DUONG CTK33CD 10.0
0020 0915016 NGUYEN HOANG DUY CTK33CD 1
0021 0915023 PANG TING GLE DUY CTK33CD 8.5
0022 0915028 LE HOANG GIANG CTK33CD 1.1
0023 0915032 NGUYEN TRUONG DONG HA CTK33CD 8.4
0024 0915034 PHAM THANH HAI CTK33CD 8
0025 0915036 BUI THI HIEN CTK33CD 9
0026 0915040 NGO TRUNG HIEU CTK33CD 8.2
0027 0915041 PHAM TRUNG HIEU CTK33CD 10.0
0028 0915042 TRAN VAN HOA CTK33CD 10.0
0029 0915043 NGUYEN NGOC HOAI CTK33CD 7.5
0030 0915046 NGUYEN VIET HONG CTK33CD 10.0
0031 0915047 NGUYEN TIEN HUNG CTK33CD 5.9
0032 0915048 THAI VAN HUNG CTK33CD 3.9
0033 0915050 LE THU HUONG CTK33CD 10.0
0034 0915051 MONG THI HUONG CTK33CD 9
0035 0915054 NGUYEN CONG KHANH CTK33CD 3.3
0036 0915056 K' KIEN CTK33CD 0.9
0037 0915057 VU HOANG KIM CTK33CD 10.0
0038 0915058 NGUYEN VU KY CTK33CD 1.6
0039 0915059 NGUYEN PHUOC LANG CTK33CD 10.0
0040 0915061 NGUYEN THI PHUONG LINH CTK33CD 9
0041 0915066 PHAM TAN LOC CTK33CD 0
0042 0915069 NGUYEN THI LY CTK33CD 8.4
0043 0915070 BANH THI MAI CTK33CD 3.3
0044 0915072 NGUYEN DUY MAN CTK33CD 10.0
0045 0915074 THAI VAN NAM CTK33CD 10.0
0046 0915075 LAM THUY NGA CTK33CD 8
0047 0915078 TRAN DUY NGUYEN CTK33CD VT
0048 0915081 TRUONG CONG NO CTK33CD 9.2
0049 0915082 PHAN VU VIET PHI CTK33CD 5.5
0050 0915087 PHAM MINH QUAN CTK33CD VT
0051 0915085 VO VAN QUANG CTK33CD 10.0
0052 0915088 TRAN NGOC QUY CTK33CD 4.1
0053 0915089 TRAN TRUNG PHU QUY CTK33CD 8.5
0054 0915090 LE NGUYEN VAN QUYEN CTK33CD 9
0055 0915093 CHU DUC SON CTK33CD 8.8
0056 0915096 NGUYEN CONG TAN CTK33CD 9.5
0057 0915102 DINH THI THAM CTK33CD 10.0
0058 0915105 PHAM DUC THIEN CTK33CD 4.9
0059 0915106 LE THI THIN CTK33CD 10.0
0060 0915107 NGUYEN DINH THINH CTK33CD 3.9
0061 0915108 TRAN XUAN THINH CTK33CD 7.5
0062 0915109 HOANG VAN THO CTK33CD 2.2
0063 0915110 DO HUU THOAI CTK33CD VT
0064 0915113 LE VAN THUY CTK33CD 2.9
0065 0915116 PHAM DUC TIEN CTK33CD 2.2
0066 0915123 CIL HA TONG CTK33CD 4.1
0067 0915125 NGUYEN THI THUY TRANG CTK33CD 8.7
0068 0915129 TA MINH TRIET CTK33CD 2
0069 0915134 HOANG VU LE TU CTK33CD 10.0
0070 0915135 NGUYEN THANH TUAN CTK33CD 10.0
0071 0915136 HOANG THI TUYET CTK33CD 2.1
0072 0915137 NGUYEN THI TUYET CTK33CD 10.0
0073 0915138 TRAN VAN TY CTK33CD 1
0074 0915139 PHAN THI THU VAN CTK33CD 8
0075 0915140 VU THI NGOC VAN CTK33CD 9
0076 0915142 LUU QUOC VIET CTK33CD 7.5
0077 0815020 TRINH VAN DIEP CTK32CD VT
0078 0815015 NGUYEN VAN DUNG CTK32CD VT
0079 0815039 NGUYEN ANH HUAN CTK32CD 1.9
0080 0815067 LY THANH NAM CTK32CD VT
0081 0815072 DAO QUANG NGOC CTK32CD VT
0082 0815133 TRAN VAN TRUNG CTK32CD VT
0083 0915005 H' BEN AYUN CTK33CD VT
0084 0915017 PHAM VU KHANH DUY CTK33CD VT
0085 0915030 NGUYEN MANH HA CTK33CD VT
0086 0915697 NGUYEN NHU NGOC CTK33CD VT
0087 0915092 CAO BINH SON CTK33CD VT
0088 0915104 NGUYEN CHI THIEN CTK33CD VT
0089 0915130 HO VAN TRINH CTK33CD VT


TỪ ĐIỂN WIKIPEDIA
 

Dalat University

Minh Quân Computer

 
 
Thanh công cụ