Số lượt truy cập (3753801) | Online: (5)
Thời gian:

Thông báo

Điểm thi HP Toán cao cấp B1 CTK35 - HK1-năm học 2011-2012

Ngày đăng: 10/01/2012 10:31:52 AM
Số lần đọc thông báo: 1661
Người đưa tin: duongnh
File đính kèm: không có

STT MSSV HOLOT TEN LOP DIEM
0001 0710285 TRAN THI NGOC DIEP CTK31 VT
0002 0710296 NGUYEN XUAN HOANG CTK31 0
0003 0810264 BUI THE ANH CTK32 4.3
0004 0810265 BUI TUAN ANH CTK32 6.1
0005 0812521 KIEU VAN BA CTK32 1.2
0006 0812527 BUI DUC CANH CTK32 VT
0007 0810272 VU HUNG CHIEN CTK32 0
0008 0810273 LE VAN CHUNG CTK32 5.7
0009 0810275 TA THAI CO CTK32 4.2
0010 0812545 NGUYEN TRONG DAI CTK32 1.5
0011 0812543 HA DUY DU CTK32 VT
0012 0814268 HOANG DUNG CTK32 3.8
0013 0812542 LE TRUONG DUY CTK32 5.2
0014 0812559 BUI VAN HANH CTK32 5.7
0015 0812560 DINH TRONG HIEN CTK32 3.6
0016 0812492 PHAM NGOC HIEU CTK32 VT
0017 0810288 NGUYEN XUAN HOANG CTK32 0.2
0018 0812571 LE TAN HONG CTK32 2.3
0019 0812579 DAO THANH HUONG CTK32 1.4
0020 0812582 DAO VAN HUONG CTK32 1.3
0021 0810295 PHAM KHAI LAM CTK32 2.3
0022 0812593 NGUYEN DUC LUAN CTK32 VT
0023 0812494 TRIEU THI MEN CTK32 0.7
0024 0810184 TRAN MINH TAN PHAT CTK32 1.7
0025 0810313 HOANG NGOC QUANG CTK32 2.1
0026 0810315 NGUYEN DANG QUANG CTK32 3.1
0027 0812619 NGUYEN NHAT QUANG CTK32 VT
0028 0812620 TRAN VU HUNG QUANG CTK32 2
0029 0810317 BUI KIEN QUOC CTK32 0.4
0030 0810320 LE THANH SON CTK32 1.7
0031 0812632 NGUYEN TIEN TAI CTK32 0.6
0032 0810322 HUYNH ANH TAM CTK32 0.8
0033 0810321 LE VAN TAO CTK32 3.9
0034 0812637 NGUYEN VAN THAI CTK32 0.9
0035 0812497 HUYNH THI HIEN THAM CTK32 5.1
0036 0810324 MAI VAN THAO CTK32 3.4
0037 0810326 THAI THI THU THAO CTK32 1.8
0038 0812645 NGO XUAN THE CTK32 0
0039 0812650 TRUONG CHI THUC CTK32 0
0040 0812656 DANG BA TINH CTK32 1.8
0041 0812659 VO AN TOAN CTK32 VT
0042 0812665 DANG VAN TRANG CTK32 4.2
0043 0812667 HUYNH THANH TRUNG CTK32 VT
0044 0812670 NGO XUAN TU CTK32 VT
0045 0810337 LUONG DUC TUAN CTK32 1.6
0046 0810339 LE THANH TUNG CTK32 4.6
0047 0812677 NGUYEN PHU TUNG CTK32 5.9
0048 0810341 MAI CONG VIET CTK32 2.8
0049 0810343 NGUYEN XUAN VINH CTK32 2
0050 0812683 DO MINH VONG CTK32 1.5
0051 0812686 NGUYEN DINH VU CTK32 1.4
0052 0812687 NGUYEN NGOC VU CTK32 2.3
0053 0812688 NGUYEN TRONG VU CTK32 1.7
0054 0812692 LE VAN VY CTK32 0.4
0055 0812693 NGUYEN HO HOANG VY CTK32 VT
0056 0810345 TRAN THI TUONG VY CTK32 4.2
0057 0910253 NGUYEN HUNG AN CTK33 VT
0058 0912676 DANH CHANH CTK33 VT
0059 0912688 NGUYEN THANH HAI CTK33 1.4
0060 0912693 NGUYEN TRUNG HIEU CTK33 3.1
0061 0910280 LE THAI HOA CTK33 VT
0062 0910287 LE VAN HUNG CTK33 0
0063 0912707 VU TRONG KHOA CTK33 VT
0064 0910291 NGUYEN HOAI LINH CTK33 0
0065 0910292 NGUYEN TRAN HIEN LINH CTK33 3.3
0066 0912715 DINH HAI NAM CTK33 VT
0067 0910300 TON THAT PHONG CTK33 0
0068 0912726 NGUYEN HUU QUANG CTK33 4.4
0069 0912727 PHAN NHAT QUANG CTK33 0
0070 0912732 LE TRAN MINH SON CTK33 0.7
0071 0912743 TRAN VAN THUAN CTK33 0.8
0072 0910322 NGUYEN CHI TIN CTK33 0.8
0073 1011801 NGUYEN QUOC ANH CTK34 VT
0074 1011803 LE VAN CONG CTK34 1.8
0075 1011810 HOANG THE DU CTK34 0
0076 1010210 PHAM VAN HUNG CTK34 2.3
0077 1010209 VU THI THU HUYEN CTK34 0.4
0078 1010212 BUI NGOC HY CTK34 0
0079 1011820 LE VIET HONG KY CTK34 2
0080 1011821 MAI THI LANG CTK34 0
0081 0910086 LE NGOC LINH CTK34 0
0082 1011825 PHAM THANH NAM CTK34 VT
0083 1011828 VU BUI TRI NHAN CTK34 0.7
0084 1010215 KRA JAN PHLIM CTK34 VT
0085 1011830 PHAM VAN PHU CTK34 VT
0086 1010217 LE QUOC PHUONG CTK34 VT
0087 1010221 BUI CHI TAM CTK34 0
0088 1010222 NGUYEN NGOC THANH CTK34 1.1
0089 1010223 NGUYEN VAN THANH CTK34 1.1
0090 1011839 LA TRUNG TINH CTK34 2
0091 1010230 NGUYEN NGOC TUAN CTK34 2.2
0092 1011845 HOANG THANH TUNG CTK34 VT
0093 1010233 TRAN DUC VU CTK34 VT
0094 1110113 NGUYEN TRUONG AN CTK35 2.3
0095 1112111 NGUYEN THANH HAI BANG CTK35 0.2
0096 1111524 DO DUY BINH CTK35 2.2
0097 1111529 NGUYEN VAN DU CTK35 0.2
0098 1112112 DANG HONG DUC CTK35 0.2
0099 1110114 TONG PHUOC ANH DUY CTK35 1.7
0100 1111533 NGUYEN DUC HOAN CTK35 VT
0101 1111534 NGUYEN PHUOC HUAN CTK35 VT
0102 1110118 NGHIEM XUAN HUY CTK35 5.5
0103 1110119 NGO DINH HUY CTK35 2.2
0104 1110121 TRAN CONG HUY CTK35 3.4
0105 1111535 NGUYEN HUY KHAI CTK35 1.8
0106 1111536 NGUYEN DUY KHANH CTK35 2.9
0107 1111537 NGUYEN XUAN KHOA CTK35 3.2
0108 1111538 HO HUY KIET CTK35 2.5
0109 1110125 DANG THIEN LAM CTK35 0
0110 1110127 LE PHU LOC CTK35 7
0111 1110126 TRAN NHU LONG CTK35 8.1
0112 1111540 NGUYEN NGOC LUAN CTK35 4.7
0113 1111541 NGUYEN THANH NAM CTK35 0.8
0114 1110128 NGUYEN NGOC SON NGUYEN CTK35 0.8
0115 1111545 NGUYEN MINH QUAN CTK35 3
0116 1111544 NGO VAN QUANG CTK35 2.4
0117 1110130 LY THIEN QUOC CTK35 1.4
0118 1111546 LE DINH SON CTK35 3.8
0119 1110131 NGUYEN VAN TAI CTK35 3.2
0120 1110133 TRAN MINH TAN CTK35 4.8
0121 1111547 HO HUY THACH CTK35 2.4
0122 1112113 HO SY TOAN THANG CTK35 2.2
0123 1111548 CHU THI THOM CTK35 2.9
0124 1110136 NGUYEN VAN TIEN CTK35 1.2
0125 1111551 NGUYEN THI HUYEN TRANG CTK35 7.7
0126 1110137 NGUYEN HAI TRINH CTK35 0.7
0127 1111553 NGUYEN THANH TRUNG CTK35 2
0128 1110138 NGUYEN MINH TUAN CTK35 6.8
0129 1110139 TRINH HOANG TUAN CTK35 0.2
0130 1112114 BUI VAN XUAN CTK35 2
0131 0812534 QUACH DINH CUONG CTK32 0.4
0132 0812555 NGUYEN THI EM CTK32 VT
0133 0812621 LE MINH QUAN CTK32 VT
0134 0812678 NGUYEN TRONG TUNG CTK32 VT
0135 0812681 TO ANH VAN CTK32 VT
0136 0810342 NGUYEN HOANG VIET CTK32 VT
0137 0812691 LE DAI VUONG CTK32 1
0138 0910262 HUYNH PHAN NAM DUONG CTK33 VT
0139 0910261 NGUYEN THANH DUY CTK33 0.8
0140 0910281 NONG VAN HOA CTK33 VT
0141 0912706 PHAM VAN KHIEM CTK33 1.1
0142 0912724 NGUYEN VAN PHU CTK33 VT
0143 0910307 NGUYEN PHONG SON CTK33 0.8
0144 0912741 NGUYEN TAI THIEN CTK33 1.1
0145 1010216 NGUYEN NAM PHU CTK34 VT
0146 1010227 DICH VAN THUAN CTK34 VT
0147 1010229 NGUYEN DUC TRONG CTK34 VT
0148 1111523 HO XUAN AN CTK35 0.2
0149 1111525 MAI VAN BINH CTK35 3.6
0150 1111532 VU NGUYEN DANG CTK35 1.4
0151 1111527 HOANG XUAN DUNG CTK35 0.4
0152 1111343 NGUYEN HUU KHOA CTK35 0.4
0153 1111542 NGUYEN XUAN PHUC CTK35 VT
0154 1110132 NGUYEN DUY TAN CTK35 0.5
0155 1110134 NGUYEN DINH THUAN CTK35 0.3
0156 1110135 NGUYEN VAN THUONG CTK35 1.6
0157 1111550 LAI VAN TOAN CTK35 0
Khóa K30 về trước
STT MSSV HOLOT TEN LOP DIEM
0001 0512722 TRUONG CONG DUNG CTK29 4.55
0002 0610250 DANG QUOC BINH CTK30 0.7
0003 0610264 DOAN SON LAM CTK30 0.7
0004 0610272 PHAM CONG LY CTK30 VT
0005 0610283 TA VAN THANH CTK30 1.05

Các thông báo khác | Xem toàn bộ thông báo

TỪ ĐIỂN WIKIPEDIA
 

Dalat University

Minh Quân Computer

 
 
Thanh công cụ